First AC cum AC 2-Tier

Schematic diagram of an ICF built First AC cum AC 2-Tier Composite coach. IR Code - HA.
First AC cum AC 3-Tier

Schematic diagram of an ICF built First AC cum AC 3-Tier Composite coach. IR Code - HB.
AC 2-Tier cum AC 3-Tier

Schematic diagram of an ICF built AC 2-Tier cum AC 3-Tier Composite coach. IR Code - AB.